Algemene Voorwaarden Papenhoeve Groenvoorziening

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PAPENHOEVE GROENVOORZIENING

Algemene verkoopvoorwaarden van Hans Romme, handelend onder de naam Papenhoeve Groenvoorziening, gevestigd in Geffen (KvK nummer 17285279).

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • In deze algemene voorwaarden worden met ˝Papenhoeve Groenvoorziening˝ aangeduid de heer J.G. Romme en alle met hem verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Papenhoeve Groenvoorziening hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten (inclusief de overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn) met Papenhoeve Groenvoorziening. Uitsluitend door Papenhoeve Groenvoorziening schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Papenhoeve Groenvoorziening niet van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Papenhoeve Groenvoorziening en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

 • Een aanbod van Papenhoeve Groenvoorziening geschiedt vrijblijvend en kan door Papenhoeve Groenvoorziening worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen na de kennisneming door Papenhoeve Groenvoorziening van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Papenhoeve Groenvoorziening verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden Papenhoeve Groenvoorziening niet.
 • Een aanbod van Papenhoeve Groenvoorziening is gedurende 30 dagen na de toezending daarvan door Papenhoeve Groenvoorziening geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Papenhoeve Groenvoorziening schriftelijk is verlengd.
 • Als opdrachtgever aan Papenhoeve Groenvoorziening gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen en/of materialen aanlevert, mag Papenhoeve Groenvoorziening uitgaan van de juistheid daarvan. Opdrachtgever verstrekt aan Papenhoeve Groenvoorziening tijdig informatie omtrent bekabeling en leidingen. Opdrachtgever vrijwaart Papenhoeve Groenvoorziening van alle vorderingen van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen en/of materialen.
 • Indien door Papenhoeve Groenvoorziening een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Papenhoeve Groenvoorziening en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Papenhoeve Groenvoorziening of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Papenhoeve Groenvoorziening. Uitsluitend het aanbod van Papenhoeve Groenvoorziening respectievelijk de factuur van Papenhoeve Groenvoorziening voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 • Indien door Papenhoeve Groenvoorziening geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door Papenhoeve Groenvoorziening. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Papenhoeve Groenvoorziening respectievelijk de factuur van Papenhoeve Groenvoorziening voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 • Opdrachtgever kan een vergoeding voor offerte-, voorbereidings-, ontwerp- en tekenkomsten aan Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigd zijn indien Papenhoeve Groenvoorziening een aanbod heeft gedaan en niet binnen 6 maanden na verzending daarvan een overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Papenhoeve Groenvoorziening en de opdrachtgever gezamenlijk schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging van die overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 • De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Papenhoeve Groenvoorziening te vergoeden de door Papenhoeve Groenvoorziening in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
 • In geval van overlijden van Papenhoeve Groenvoorziening eindigt de overeenkomst. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het eindigen van de overeenkomst door Papenhoeve Groenvoorziening gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na het eindigen van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar aan (de erfgenamen van) Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigd.
 • Papenhoeve Groenvoorziening heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
 1. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
 2. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
 3. de indiening van een tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van opdrachtgever;
 4. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
 5. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
 6. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
 7. op zaken of vorderingen van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd of een daarop gelegd conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag;
 8. overlijden van de opdrachtgever;
 9. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
 10. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
 11. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen.

De opdrachtgever is verplicht Papenhoeve Groenvoorziening onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

 • Papenhoeve Groenvoorziening is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 • Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Papenhoeve Groenvoorziening ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Papenhoeve Groenvoorziening gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

Artikel 3 – Prijs en betaling

 • Door Papenhoeve Groenvoorziening kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van verblijf, verzending, invoer, uitvoer, opslag, verzekering, afvoer van afval- en/of reststoffen en dergelijke. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden Papenhoeve Groenvoorziening niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend. Alle door Papenhoeve Groenvoorziening afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Papenhoeve Groenvoorziening anders kenbaar maakt. Daaraan kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Een door opdrachtgever aan Papenhoeve Groenvoorziening kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs. Uitsluitend indien dit schriftelijk os overeengekomen, is Papenhoeve Groenvoorziening gehouden opdrachtgever te informeren bij een dreigende overschrijding van een door haar afgegeven begroting.
 • Papenhoeve Groenvoorziening heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen met inachtneming van de prijsindexcijfers voor de te leveren zaken en/of diensten (CBS). Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
 • Facturen van Papenhoeve Groenvoorziening dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Papenhoeve Groenvoorziening vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Papenhoeve Groenvoorziening of op een door haar aangewezen rekening. Partijen kunnen betaling in termijnen en/of een voorschot overeenkomen.
 • Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door Papenhoeve Groenvoorziening te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigd met een minimum van 15% van het in hoofdsom verschuldigde.
 • Papenhoeve Groenvoorziening heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 • De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Papenhoeve Groenvoorziening op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Papenhoeve Groenvoorziening tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is.
 • De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Papenhoeve Groenvoorziening de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Papenhoeve Groenvoorziening te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van Papenhoeve Groenvoorziening desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, raakt opdrachtgever direct in verzuim. Papenhoeve Groenvoorziening het alsdan het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen en/of de overeenkomst te ontbinden met vergoeding van de schade door opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Voorbehoud van eigendom en rechten

 • Krachtens de overeenkomst te leveren zaken en/of te verlenen rechten worden door Papenhoeve Groenvoorziening steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigde geldsommen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen, volledig aan Papenhoeve Groenvoorziening zijn betaald. De opdrachtgever is tot volledige betaling niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden (waaronder beoogde rechtverkrijgenden) van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.
 • Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigd mocht zijn en/of worden, verstrekt opdrachtgever aan Papenhoeve Groenvoorziening, gelijk die in pand aanneemt, een pandrecht op alle huidige en toekomstige goederen waaronder in ieder geval begrepen de roerende zaken en alle huidige en toekomstige vorderingen die opdrachtgever, uit welken hoofde ook, heeft of zal verkrijgen op derden.
 • Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Papenhoeve Groenvoorziening aanvullende zekerheden te verstrekken.

 

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, afbeeldingen, analyses, rapporten, methoden, modellen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij Papenhoeve Groenvoorziening en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen en Voortbrengselen op verzoek van Papenhoeve Groenvoorziening retourneren. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.
 • Voortbrengselen en daarin vervatte informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Papenhoeve Groenvoorziening en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 8.1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.
 • Papenhoeve Groenvoorziening heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.
 • Door Papenhoeve Groenvoorziening ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van Papenhoeve Groenvoorziening en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door Papenhoeve Groenvoorziening verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.
 • Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan Papenhoeve Groenvoorziening toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door Papenhoeve Groenvoorziening te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.
 • Onverminderd artikel 6 zal Papenhoeve Groenvoorziening de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de opdrachtgever Papenhoeve Groenvoorziening onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan Papenhoeve Groenvoorziening overlaat en instructies van Papenhoeve Groenvoorziening ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan Papenhoeve Groenvoorziening zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Papenhoeve Groenvoorziening onherroepelijk wordt erkend, zal Papenhoeve Groenvoorziening hetzij de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de opdrachtgever in staat stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Papenhoeve Groenvoorziening is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren.
 • De opdrachtgever zal Papenhoeve Groenvoorziening vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Papenhoeve Groenvoorziening door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Papenhoeve Groenvoorziening als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Papenhoeve Groenvoorziening vergoeden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 • Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Papenhoeve Groenvoorziening zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.7. De artikelen 6.1 tot en met 6.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van Papenhoeve Groenvoorziening gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van Papenhoeve Groenvoorziening hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.7 te doen.
 • Papenhoeve Groenvoorziening is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Papenhoeve Groenvoorziening aan Papenhoeve Groenvoorziening toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Papenhoeve Groenvoorziening toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, niet deugdelijk uitgevoerde bewerkingen door opdrachtgever van door Papenhoeve Groenvoorziening aangeleverde zaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen aan bekabelingen, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies. Papenhoeve Groenvoorziening is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte zaken.
 • Aansprakelijkheid van Papenhoeve Groenvoorziening kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever Papenhoeve Groenvoorziening onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Papenhoeve Groenvoorziening gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
 • Een verplichting van Papenhoeve Groenvoorziening tot schadevergoeding is beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Papenhoeve Groenvoorziening verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Papenhoeve Groenvoorziening wordt betaald. Als het voor Papenhoeve Groenvoorziening ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk was zich te verzekeren, zal de verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan het destijds redelijkerwijs te verzekeren bedrag. Papenhoeve Groenvoorziening is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst) en schade wegens het vroegtijdig in gebruik nemen van (een gedeelte van) het door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde werk, verzakkingen van grond, verlies van tijd, verlies van gegevens, gebruik van onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.
 • De opdrachtgever zal Papenhoeve Groenvoorziening vrijwaren van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever zal Papenhoeve Groenvoorziening vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Papenhoeve Groenvoorziening aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde zaken.
 • Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Papenhoeve Groenvoorziening ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever Papenhoeve Groenvoorziening zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever staat er voor in dat door Papenhoeve Groenvoorziening te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal Papenhoeve Groenvoorziening vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Papenhoeve Groenvoorziening verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

 

Artikel 7 – Overmacht

 • Indien Papenhoeve Groenvoorziening door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Papenhoeve Groenvoorziening door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Papenhoeve Groenvoorziening en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, brand, het verloren gaan van zaken (bijvoorbeeld door diefstal), overheidsmaatregelen, terrein- en weersomstandigheden.
 • Indien Papenhoeve Groenvoorziening door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover Papenhoeve Groenvoorziening geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.
 • Heeft de opdrachtgever bij het intreden van de overmacht reeds aan (een gedeelte van) de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan,
 • Opdrachtgever is de voor of bij het intreden van overmacht door Papenhoeve Groenvoorziening reeds (gedeeltelijk) verrichte prestaties onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

 • De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door Papenhoeve Groenvoorziening verstrekte, van Papenhoeve Groenvoorziening betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door Papenhoeve Groenvoorziening als zodanig is aangeduid.
 • De opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van Papenhoeve Groenvoorziening geen werknemers en/of andere hulppersonen van Papenhoeve Groenvoorziening in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van Papenhoeve Groenvoorziening, die betrokken zijn geweest bij (de verwezenlijking van) de overeengekomen prestatie(s).
 • Door schending van artikel 8.1 en/of artikel 8.2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Papenhoeve Groenvoorziening een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,00 voor iedere schending en van EUR 5.000,00 voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan Papenhoeve Groenvoorziening te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan Papenhoeve Groenvoorziening te verantwoorden en af te dragen.

 

Artikel 9 – Algemeen

 • Aanbiedingen van en overeenkomsten met Papenhoeve Groenvoorziening worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Papenhoeve Groenvoorziening niet van toepassing.
 • De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals arbitrage of mediation, overeenkomen.
 • Indien Papenhoeve Groenvoorziening een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

 

LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING

 

De in dit hoofdstuk “Levering van zaken en dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien Papenhoeve Groenvoorziening diensten verleent of zaken levert.

 

Artikel 10 – Algemeen

 • Door Papenhoeve Groenvoorziening kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Papenhoeve Groenvoorziening bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Papenhoeve Groenvoorziening zoveel mogelijk in acht worden genomen. Papenhoeve Groenvoorziening is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Papenhoeve Groenvoorziening kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Papenhoeve Groenvoorziening ingetreden omstandigheden.
 • De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van Papenhoeve Groenvoorziening af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
 • De opdrachtgever is verplicht om Papenhoeve Groenvoorziening tijdig in kennis te stellen van door Papenhoeve Groenvoorziening in acht te nemen regelgeving en normen, die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen tijdig zijn verkregen.

 

Artikel 11- Levering en afname van zaken

 • Onverminderd de artikelen 4.1 en 10.2 zijn door Papenhoeve Groenvoorziening te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) Papenhoeve Groenvoorziening de zaken ter beschikking stelt aan de opdrachtgever (“Ex Works”).
 • De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en Papenhoeve Groenvoorziening bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde zaken in kennis te stellen. Door Papenhoeve Groenvoorziening geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 14 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
 • Papenhoeve Groenvoorziening is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan Papenhoeve Groenvoorziening geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Papenhoeve Groenvoorziening van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Papenhoeve Groenvoorziening de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Papenhoeve Groenvoorziening geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Papenhoeve Groenvoorziening in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Papenhoeve Groenvoorziening te vergoeden.

11.4 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Papenhoeve Groenvoorziening aan de opdrachtgever verkochte zaken (laten) installeren.

11.5 Indien installatie door Papenhoeve Groenvoorziening is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de installatie geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals energie, gas, water en telecommunicatiefaciliteiten) ter beschikking te stellen.

11.6 Indien Papenhoeve Groenvoorziening door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen Papenhoeve Groenvoorziening en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

 

Artikel 12 – Verlening en afname van diensten

12.1 Papenhoeve Groenvoorziening is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Papenhoeve Groenvoorziening schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures.

12.2 Opdrachtgever is verplicht om voor de dienstverlening benodigde faciliteiten (zoals energie, gas, water en telecommunicatiefaciliteiten) ter beschikking te stellen.

12.3 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Papenhoeve Groenvoorziening het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.4 Papenhoeve Groenvoorziening is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien Papenhoeve Groenvoorziening die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Papenhoeve Groenvoorziening is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan Papenhoeve Groenvoorziening een door Papenhoeve Groenvoorziening op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

12.5 Papenhoeve Groenvoorziening heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen (dan een of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

12.6 Indien Papenhoeve Groenvoorziening op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Papenhoeve Groenvoorziening een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. Papenhoeve Groenvoorziening is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

12.7 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht Papenhoeve Groenvoorziening daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.